Företagshälsovård

Hos oss är ditt företag i goda händer

Intresseanmälan

Med vår företagshälsovård får ni ett nära samarbete med ett team som har bred kompetens kring arbetsrelaterad ohälsa. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett fungerade arbetsliv. Vi kan erbjuda er arbetsplatsinriktad rehabilitering, stresshantering, hälsokontroller, utbildningar, olika former av samtalsstöd, kris-och konflikthantering, chefsstöd, ergonomi, fysioterapi, stöd vid risk-och missbruk och mycket mer.
Som kund hos oss har ni tillgång till vår breda specialistläkarmottagning som täcker 12 specialiteter.

Vi träffar er gärna för att höra mer om er verksamhet och hur vi kan vara en stöttande hälsopartner. Lämna en intresseanmälan, så hör vi av oss.

Abonnemang

Med ett abonnemang på Företagshälsovården på Sturebadet Läkarmottagning har du och ditt företag en trygg hälsopartner. Förutom det som ingår i ert abonnemang har ni tillgång till våra övriga tjänster på vår specialistläkarmottagning.

 • Årlig genomgång
 • Rådgivning
 • Kontaktperson
 • Sammanställning till Försäkringskassan

Årlig genomgång

Varje år gör vi en avstämning med er för att kunna kartlägga ert behov av stöd i arbetsmiljöarbetet samt komma fram till en plan för ett fortsatt samarbete. Genomgången är individuell för varje organisation men har alltid samma utgångspunkt, att bistå med stöd och kunskap om ett hållbart arbetsliv.

Rådgivning

Medarbetare och chefer har tillgång till rådgivning inom hälsa och arbetsmiljö.

Kontaktperson

Ni får en kontaktperson hos oss som har en bred kunskap om hälsa och arbetsmiljö.

Sammanställning till Försäkringskassan

För de rehabiliterande och proaktiva insatserna som görs under året kan en ersättning betalas ut från Försäkringskassan. Vi hjälper er att sammanställa underlagen för ansökan. Ni kan läsa mer om Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd på www.fk.se.

Arbetsplatsinriktad rehabilitering

Vårt team på företagshälsovården har en bred kompetens inom fysisk och psykisk arbetsrelaterad ohälsa.

Att tidigt fånga upp och agera när en medarbetare mår dåligt leder ofta till en snabb återhämtning.

På ett kompetent och respektfullt sätt hjälper vi arbetsgivare och medarbetare att uppnå ett hållbart arbetsliv.

På företagshälsovården arbetar vi i team i varje enskilt ärende och förutom företagsläkare, företagssköterska och beteendevetare har vi även ett nära samarbete med bland annat psykoterapeut, fysioterapeut, ergonom, alkohol-och drogterapeut m.fl.

Stress och sömn

Stress är en av vår tids största samhällsproblem och ju tidigare man agerar desto snabbare blir återhämtningen. Stress kan påverka måendet på många sätt, dels sömnen som är viktig för vår återhämtning.

Med rätt verktyg och kännedom kan man förebygga ohälsa.

Individuell stresshantering

 • Kartläggning av arbetsliv, privatliv, hälsa och stressymptom (KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale)
 • Stressresponsen och dess fysiologi
 • Risk respektive friskfaktorer för ett hållbart liv
 • Psykologiska och konkreta verktyg för stressreduktion och ökad kapacitet
 • Utrymme för reflektion och framtagande av livsriktning enligt ACT (Acceptance and commitment training)
 • Praktiska övningar och hemuppgifter ingår

Sömnskola

 • Kartläggning av sömnkvalitet och sömnvanor
 • Sömnens fysiologi och sömnhygien
 • Bashälsans betydelse
 • Risk- respektive friskfaktorer för god sömn
 • Psykologiska och konkreta verktyg för bättre återhämtning och sömn
 • Praktiska övningar och hemuppgifter ingår

Hälsoundersökning

En hälsoundersökning är en bra åtgärd och grund i det preventiva arbetet i en organisation men även för varje enskild individ för att kunna uppnå en frisk och vital hälsa.

I hälsoundersökningen ingår en hälso-och arbetsplatsprofilbedömning där en kartläggning genomförs gällande medarbetarens hälsa i förhållande till livsstilsvanor, medicinska faktorer samt psykosociala- och fysiska faktorer i arbetslivet. Utöver den individuella kartläggningen ges även en sammanställning av detta på organisationsnivå som arbetsgivaren kan använda som underlag till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därför räknas vår hälsoundersökning som en skattefri förmån.

Förutom vår ordinarie hälsoundersökning erbjuder vi även lagstadgade medicinska kontroller i arbetslivet enligt AFS 2019:3.

 • Hälso- och arbetsplatsprofilbedöming (inkl. konditionstest)
 • Längd, vikt och midjemått
 • Blodtryck och puls
 • Lungfunktionstest (Vitalograf)
 • Syn- och hörselscreening
 • EKG
 • Uppföljande Läkarbesök

Provtagningspaket Grund

20 hälsomarkörer

 • Blodstatus
 • Blodfetter
 • Blodsockerprov
 • Järnvärde
 • Leverprover
 • Njurprover och saltbalans
 • Skelett och bisköldkörtlar
 • Inflammationsparameter
 • Sköldkörtelprov
 • Prostataprov (för män >40 år)

Provtagningspaket Utökad

40 hälsomarkörer

 • Blodstatus
 • Blodfetter
 • Sockervärden
 • Järnvärde
 • B-vitaminer
 • Leverprover
 • Njurprover och saltbalans
 • Skelett och bisköldkörtlar
 • Inflammationsparameter
 • Sköldkörtelprov
 • Prostataprov (för män >40 år)
 • Testestoron (för män >40 år)
 • D-vitamin (för kvinnor)
 • Avföringsprov (endast vid >50 års åldern)

Utbildningar

Utveckling är viktigt och vi erbjuder därför en rad utbildning som kan passa just er organisation och hjälpa er i vardagen.

Nedan ser ni våra mest eftertraktade utbildningar. Vi ser alltid till att ni får den utbildning som passar just er organisation

Utbildning till medarbetare

Stresshantering i grupp

Om utbildningen
Kursen vänder sig till personer som är i behov av förebyggande och rehabiliterande stöd. Syftet med kursen är att få en större förståelse för sin kognitiva, fysiska och känslomässiga kapacitet samt få verktyg att hantera obalansen mellan tillvarons krav och resurser.

Utbildningsinnehåll
Utbildningen ges under 8 tillfällen samt 1 uppföljningstillfälle

 • Kartläggning av stressnivåer och symtom med hjälp av etablerade screeningverktyg: KEDS och PSS.
 • Teori om stressens fysiologiska, kognitiva, emotionella och sociala effekter.
 • Mentala strategier och konkreta verktyg för stresshantering och ökad kapacitet.
 • Identifiering av individuella friskfaktorer och resiliens.
 • Stöd i förändring av inre och yttre stressorer i arbets-och/eller privatlivet för hållbar kapacitet och hälsa.
 • Kursen utgår från forskningsbaserade metoder ACT (Acceptance and comittment training), Mindfulness och MI (Motiverande samtal).
 • Praktiska övningar.
 • Arbetsuppgifter mellan utbildningstillfällena.

HLR-utbildning

Om utbildningen
Utbildningen vänder sig till personer som vill lära sig Vuxen-HLR som ger en ovärderlig kunskap och trygghet såväl i privatlivet som under arbetsdagen.

Utbildningen ges under 1 tillfälle á 2 timmar

Utbildningar till ledare

Utbildningarna vänder sig till personer med någon form av ledarposition som exempelvis HR, chefer eller skyddsombud.

Organisatorisk och social arbetsmiljö/OSA

Om utbildningen
Syftet med utbildningen är att få större förståelse och kunskap om hur ni som är i en ledande position kan främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) handlar det om tre områden: arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Utbildningsinnehåll
Utbildningen ges under 2 tillfällen

 • Grunden i OSA och dess ursprung och funktion.
 • Verktyg att på ett kompetent och systematiskt sätt driva detta högaktuella område.
 • Kompetens i hur ni förebygger, mäter, hanterar och följer upp de tre OSA-områdena.
 • Utrymme för erfarenhetsbyte och reflektion.
 • Arbetsuppgifter mellan utbildningstillfällena.

Medvetet och hållbart ledarskap

Om utbildningen
Syftet med utbildningen är att personer som är i en ledande position ska få verktyg och trygghet i att vara och förmedla ett tillitsfullt ledarskap för att utveckla och driva en framgångsrik och mänsklig organisation. Utbildningen utgår från aktuell forskning inom neurovetenskap och ledarskap.

Utbildningsinnehåll
Utbildningen ges under 3 tillfällen á 3 timmar med 2–3 veckors mellanrum

 • Vart gränsen går mellan HR/FHV/Chef.
 • Att fånga upp tidiga signaler på minskad kapacitet, obalans, psykisk ohälsa och bristande motivation.
 • Att vara proaktiv och strategisk i att fånga upp tidiga signaler på organisationsnivå.
 • Stress; förr och nu, generellt och individuellt.
 • Förhållningssätt, beteenden och strategier för ett hjärnsmart ledarskap.
 • SCARF-modellen.
 • Praktiska övningar.
 • Arbetsuppgifter mellan utbildningstillfällen.

Intresseanmälan